OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu

Spoločnosť:

Božské príchute s.r.o.

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Česká republika

IČO: 05280079

DIČ: CZ05280079

Zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94487

Vyhlásenie vlastníka:

Vlastník domény www.divine-spices.com a www.chute.sk nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, používaním a využitím obsahu jeho stránok. Pri užívaní e-shopu, teda tu deklarovaných produktov, je potrebné, aby sa zákazník oboznámil podrobne s ich obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého ponúkaného výrobku.

K cene objednávky sa pripočíta cena dopravného za doručenie na dohodnuté miesto. Cena dopravy je účtovaná zákazníkovi podľa príslušného cenníka dopravy.

Predávajúci je platcom DPH.

Tovar je možné nakupovať iba ako celé balenie, nie je možné jednotlivé balenie deliť, rozvažovať alebo prebalovať.

Pri objednávke nad 50 EUR, v prípade, že je miesto dodania na Slovensku, je doprava zdarma.

Spôsob úhrady tovaru je dobierkou. Po vzájomnej dohode je možné použiť iný spôsob platby za tovar.

Ceny tovarov sa priebežne aktualizujú, preto si dodávateľ vyhradzuje právo možnosti zmeny aktuálnych cien z dôvodov napr.: začiatok alebo koniec akcie, dopredaja, mimoriadne zľavy, zmena nákupnej ceny a pod.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru z internetového obchodu sú prijímané po potvrdení objednávky, akceptácii obchodných a prepravných podmienok.

Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu obchod(@)chute.sk , pričom je potrebné vždy uviesť aj číslo objednávky. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky do 8 hodín od jej potvrdenia, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

Kupujúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť aj v prípade, ak ho predávajúci informuje, že tovar nie je dostupný komplet alebo v požadovanom množstve.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky formou zaslania emailu alebo telefonicky.

Potvrdením objednávky kupujúci vyhlasuje, že si predmet kúpy sám vybral a je pripravený ho zaplatiť. Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov, pričom môže predávajúci pri doručení predmetu kúpy požadovať preukázanie sa kupujúceho identifikačným preukazom dokazujúcim dosiahnutie požadovaného veku. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.

Dodanie predmetu kúpy

Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy podľa dostupnosti tovaru v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý potvrdzuje kupujúcemu v zasielanom potvrdení objednávky e-mailom.

Predávajúci je povinný zabezpečiť dopravu predmetu kúpy k objednávateľovi v zmysle objednávky. Cena za dodanie tovaru je súčasťou kúpnej ceny a kupujúci je s cenou oboznámený v objednávacom formulári a potvrdením objednávky zároveň súhlasí aj s cenou za doručenie predmetu kúpy.

Pri zjavnom poškodení zásielky je kupujúci povinný ju od doručovateľa nepreberať a bezodkladne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti. Predávajúci po oznámení neprevzatia zásielky kupujúcim zašle kupujúcemu na jeho žiadosť novú zásielku v zmysle pôvodnej objednávky.

A. Doručenie kuriérom SPS trvá 1 pracovný deň.

B. Doručenie kuriérom Zasielkovňa trvá 2-3 pracovné dni.

C. Doručenie slovenskou poštou trvá 3 pracovné dni. V prípade dopravy slovenskou poštou nenesieme zodpovednosť za meškania dopravy a prípadné situácie kedy pracovník pošty neoznámi príchod zásielky. V prípade, že ide o menší balík do 1kg a poštár vás nezastihne doma, zanechá vám v schránke „žltý lístok“. Pri väčších balíkoch nad 1 kg budete mať balík uložený na pošte a ihneď ako pošta prijme váš balík, budete o tom informovaný mailom alebo sms. V prípade, že oznámenie nedostanete do 5 pracovných dní od dátumu objednania, napíšte nám mail alebo zavolajte na 0948 050 749, radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo nie je zastihnuteľný.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň to e-mailom na adresu obchod(@)chute.sk. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho.

V prípade ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy, reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu.

Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu obchod(@)chute.sk

Náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí v tomto prípade kupujúci. Po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci cenu predmetu kúpy bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to buď na bankový účet, alebo poštovou poukážkou do 3 pracovných dní od obdržania predmetu kúpy.

Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením a opätovným doručením zásielky.

Záručná doba

Na predávaný tovar v internetovom obchode www.divine-spices.com a www.chute.sk sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami, sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru. Tieto obchodné podmienky sú platné od 31.12.2016.